مدیران و اعضاء هیئت مدیره

sample86

آقای امیر فراهانی

رئیس هیئت مدیره

sample86

آقای مهدی مومن زاده

نایب رئیس هیئت مدیره

sample86

آقای علی جمالی

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره