مدیران و اعضاء هیئت مدیره

sample86

آقای امیر فراهانی
رئیس هیئت مدیره

sample86

آقای قربان برارنیا ادبی
نایب رئیس هیئت مدیره

sample86

آقای ناصر رستم زاد
عضو هیئت مدیره

sample86

-دکتری مدیریت مالی
-استاد مدعو دانشگاه تهران و علامه طباطبایی
-نویسنده وپژوهشگر در حوزه بانکی و بازار سرمایه

آقای علی جمالی
مدیرعامل