• مواد و محصولات دارویی
  والبر
  32,490 32,000
  0
  1,866,108
 • مواد و محصولات دارویی
  دامین
  24,450 24,320
  -5
  6,318,673
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کسرا
  38,760 38,730
  -4.98
  10,501,684
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  آسیا
  42,940 43,380
  4.99
  10,005,332
 • سرمایه گذاریها
  واتی
  22,680 22,680
  -4.99
  2,766,665
 • خودرو و ساخت قطعات
  خاهن
  43,280 44,750
  1.13
  19,729,942
 • سرمایه گذاریها
  پردیس
  16,850 17,850
  4.45
  23,262,058
 • فلزات اساسی
  فباهنر
  66,490 69,360
  5
  8,246,955
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  البرز
  17,070 17,200
  -3.91
  36,695,841
 • سرمایه گذاریها
  وبوعلی
  17,070 17,380
  -2.14
  10,452,825
 • استخراج کانه های فلزی
  کاما
  227,300 235,000
  2.03
  3,887,238
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وبانک
  24,620 24,580
  -4.99
  39,380,074
 • خودرو و ساخت قطعات
  خبهمن
  23,800 24,260
  4.98
  92,665,344
 • سرمایه گذاریها
  وبیمه
  10,190 10,370
  -2.17
  15,896,610
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وبملت
  24,590 25,340
  -0.55
  223,768,272
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لبوتان
  89,130 89,130
  4.99
  788,067
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وپارس
  4,610 4,810
  4.79
  626,541,565
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وبصادر
  3,890 4,010
  4.97
  1,419,793,734
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وتجارت
  3,470 3,660
  4.27
  1,865,372,211
 • خودرو و ساخت قطعات
  خچرخش
  18,050 18,210
  0
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  کچاد
  24,190 25,290
  1.77
  54,543,273
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  مداران
  56,690 56,800
  -4.26
  1,805,560
 • مواد و محصولات دارویی
  دالبر
  36,420 36,280
  -4.98
  4,903,256
 • مواد و محصولات دارویی
  وپخش
  150,990 157,000
  -0.54
  535,821
 • مواد و محصولات دارویی
  دفارا
  99,190 99,190
  -5
  1,389,007
 • مواد و محصولات دارویی
  دجابر
  40,470 41,500
  -2.08
  3,446,906
 • مواد و محصولات دارویی
  دکوثر
  36,340 36,120
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دسبحا
  35,990 35,230
  -4.99
  795,320
 • فلزات اساسی
  فخاس
  34,070 35,220
  4.98
  4,327,689
 • فلزات اساسی
  فخوز
  37,510 38,000
  -2.81
  36,600,225
 • فلزات اساسی
  فولاد
  20,150 21,080
  4.98
  338,823,684
 • فلزات اساسی
  فروس
  34,050 35,650
  4.73
  7,331,049
 • فلزات اساسی
  فرآور
  27,640 27,500
  0
  2,652,794
 • سرمایه گذاریها
  وصنا
  16,400 16,260
  -4.97
  11,455,922
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وغدیر
  17,660 18,100
  0.17
  186,394,134
 • خودرو و ساخت قطعات
  ختوقا
  9,730 10,190
  3.66
  127,346,862
 • استخراج کانه های فلزی
  کگل
  16,350 16,350
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خگستر
  8,760 8,760
  0
  0
 • استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
  حفاری
  18,520 19,410
  3.41
  76,113,278
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  رانفور
  45,820 45,820
  -5
  3,954,604
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  پارسیان
  15,190 15,830
  4.97
  11,134,142
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بکام
  9,120 9,100
  0
  0
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لخزر
  185,140 0
  8.03
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دکیمی
  33,690 34,000
  -3.35
  2,382,605
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وکار
  15,850 16,000
  -3.61
  4,797,172
 • خودرو و ساخت قطعات
  خکار
  39,560 41,900
  2.97
  5,638,089
 • فلزات اساسی
  فاسمین
  65,830 68,470
  2.03
  9,873,708
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولغدر
  13,620 13,190
  -4.97
  1,354,348
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولصنم
  14,650 14,610
  -4.94
  17,080,937
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولیز
  17,420 17,340
  -4.99
  14,976,888
 • استخراج کانه های فلزی
  ومعادن
  19,030 18,920
  0
  0
 • خدمات فنی و مهندسی
  رمپنا
  49,640 49,900
  -2.94
  38,688,521
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غپینو
  10,670 10,640
  -4.92
  37,198,156
 • مخابرات
  اخابر
  17,630 17,630
  0
  0
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بموتو
  62,070 62,000
  -4.64
  3,431,684
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غمارگ
  46,990 46,910
  -4.32
  7,427,058
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثمسکن
  11,110 11,620
  4.87
  49,567,955
 • فلزات اساسی
  فملی
  32,220 34,000
  4.97
  263,795,886
 • خودرو و ساخت قطعات
  خموتور
  15,640 15,620
  -4.29
  5,584,092
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  ونفت
  17,490 17,840
  -1.55
  16,757,123
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شبهرن
  94,990 96,800
  -1.36
  5,220,612
 • سرمایه گذاریها
  ونیکی
  31,070 32,380
  4.99
  426,783
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بنیرو
  69,210 68,600
  -3.28
  380,448
 • محصولات شیمیایی
  شکلر
  54,610 57,000
  2.33
  10,874,952
 • خودرو و ساخت قطعات
  خمحرکه
  11,270 11,340
  5
  3,992,423
 • بانکها و موسسات اعتباری
  ونوین
  6,750 6,650
  -4.86
  77,409,834
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شنفت
  96,500 96,330
  -4.99
  7,528,631
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وامید
  44,740 45,290
  -3.64
  27,377,679
 • محصولات شیمیایی
  شپاکسا
  45,010 45,330
  -3.43
  6,477,044
 • محصولات شیمیایی
  شاراک
  33,050 32,960
  -4.99
  13,305,899
 • محصولات شیمیایی
  وپترو
  29,350 30,300
  -1.14
  7,181,957
 • محصولات شیمیایی
  شفن
  292,540 312,000
  2.66
  912,433
 • محصولات شیمیایی
  شخارک
  63,070 66,760
  3.97
  8,624,242
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شپنا
  33,680 34,480
  4.99
  233,398,577
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شبریز
  56,040 58,010
  5
  30,112,558
 • محصولات شیمیایی
  شیراز
  55,160 55,160
  4.99
  5,043,015
 • خودرو و ساخت قطعات
  ورنا
  15,200 15,200
  0
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  کروی
  62,100 61,750
  -5
  11,978,926
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولساپا
  10,330 10,390
  0
  24,001,219
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثشاهد
  35,180 35,180
  4.98
  11,613,843
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  وساخت
  60,670 60,130
  -4.96
  6,819,661
 • ساخت محصولات فلزی
  فاما
  34,310 34,510
  -2.9
  9,272,502
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وصندوق
  23,720 23,680
  -4.98
  56,107,602
 • سرمایه گذاریها
  وبهمن
  33,390 35,050
  4.85
  26,060,333
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غبشهر
  34,020 34,100
  -0.38
  8,938,547
 • سیمان، آهک و گچ
  ساراب
  23,730 23,900
  -4.02
  3,643,281
 • سیمان، آهک و گچ
  سفارس
  26,980 27,450
  -1.89
  28,012,830
 • سیمان، آهک و گچ
  سفانو
  38,690 39,000
  -3.18
  1,601,914
 • سیمان، آهک و گچ
  سغرب
  29,250 28,480
  -4.97
  801,604
 • سیمان، آهک و گچ
  سهگمت
  33,950 34,110
  -4.1
  7,371,799
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کهمدا
  43,730 43,730
  -5
  2,462,665
 • کاشی و سرامیک
  کساوه
  43,450 45,690
  4.6
  2,751,425
 • سیمان، آهک و گچ
  سخزر
  49,760 51,880
  5
  8,904,518
 • سیمان، آهک و گچ
  سکرما
  23,250 23,220
  -4.64
  2,994,071
 • سیمان، آهک و گچ
  سکرد
  13,560 13,990
  -0.43
  10,282,623
 • سرمایه گذاریها
  وصنعت
  13,250 13,290
  -2.99
  41,044,582
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  ونیرو
  9,410 9,420
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  وسپه
  19,710 20,250
  -0.2
  17,412,996
 • سیمان، آهک و گچ
  سرود
  22,690 22,800
  -3.72
  3,603,326
 • سیمان، آهک و گچ
  سپاها
  17,640 17,640
  -4.96
  3,440,421
 • سیمان، آهک و گچ
  سشرق
  13,560 14,100
  1.15
  29,940,040
 • محصولات شیمیایی
  شیران
  42,890 42,650
  0
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سصوفی
  27,330 27,480
  4.97
  8,044,359
 • سیمان، آهک و گچ
  ستران
  62,840 62,600
  -4.86
  8,709,427
 • سیمان، آهک و گچ
  ساروم
  34,020 35,090
  0.31
  6,209,680
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حتاید
  23,540 23,560
  -4.27
  11,001,445
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  وتوس
  16,640 16,930
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  وتوسم
  15,280 16,020
  2.5
  20,190,295
 • خودرو و ساخت قطعات
  خمحور
  38,080 37,470
  -4.99
  1,706,036
 • مواد و محصولات دارویی
  دتماد
  54,620 55,500
  -2.44
  2,873,751
 • فلزات اساسی
  وتوکا
  31,570 31,360
  -4.85
  15,977,401
 • سرمایه گذاریها
  وتوصا
  11,460 11,590
  4.98
  17,902,983
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تایرا
  27,780 28,740
  4.97
  4,703,141
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بترانس
  72,100 69,280
  0
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  وبشهر
  27,450 27,290
  0
  0
 • ماشین آلات و تجهیزات
  وتوشه
  33,820 34,210
  4.97
  6,147,812
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کرازی
  30,600 30,600
  -5
  2,712,349
 • فلزات اساسی
  فولاژ
  34,200 34,650
  5
  8,319,200
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وپاسار
  14,000 14,290
  -1.79
  144,206,593
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  رتاپ
  19,200 19,890
  0.76
  23,129,247
 • محصولات شیمیایی
  کرماشا
  54,170 54,170
  -5
  2,572,861
 • محصولات شیمیایی
  شپدیس
  109,610 109,370
  -4.99
  2,753,354
 • محصولات شیمیایی
  پارسان
  36,000 36,000
  0
  0
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  ملت
  20,780 21,000
  -2.91
  12,708,797
 • سرمایه گذاریها
  وخارزم
  13,610 13,610
  0
  0
 • سایر واسطه گریهای مالی
  وایران
  12,970 12,950
  -4.5
  11,588,895
 • مواد و محصولات دارویی
  تیپیکو
  67,620 67,280
  -4.96
  2,590,090
 • سیمان، آهک و گچ
  سخوز
  22,830 23,230
  -2.8
  10,347,186
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  بورس
  128,300 132,500
  1.45
  5,568,135
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  کبورس
  130,610 130,610
  0
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  سیستم
  36,360 36,530
  -2.01
  5,741,204
 • ساخت محصولات فلزی
  چدن
  33,060 33,020
  -4.98
  4,982,176
 • محصولات شیمیایی
  شوینده
  53,150 54,720
  -1.32
  3,840,705
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  اکالا
  78,560 0
  -4.99
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  کالا
  74,890 74,640
  -4.99
  7,011,941
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  تکالا
  78,560 78,560
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثاباد
  31,020 30,970
  -4.91
  1,814,763
 • مواد و محصولات دارویی
  دعبید
  53,130 53,200
  4.99
  5,073,105
 • فلزات اساسی
  فایرا
  29,620 30,890
  4.93
  7,106,720
 • فلزات اساسی
  فمراد
  93,580 94,690
  4.99
  994,429
 • کاشی و سرامیک
  کلوند
  31,450 32,700
  2.16
  3,801,710
 • محصولات شیمیایی
  شاملا
  161,780 163,300
  4.93
  2,902,425
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لابسا
  50,220 51,600
  -0.33
  2,172,890
 • ساخت محصولات فلزی
  فاذر
  36,850 36,770
  -4.99
  18,331,348
 • خودرو و ساخت قطعات
  خاذین
  12,490 12,690
  4.96
  40,508,298
 • استخراج کانه های فلزی
  کبافق
  46,570 46,360
  -4.98
  7,744,230
 • لاستیک و پلاستیک
  پکرمان
  30,340 31,200
  -1.36
  6,760,036
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  دانا
  11,160 11,320
  -1.48
  19,588,197
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غبهنوش
  116,070 111,250
  -5
  75,390
 • محصولات شیمیایی
  شپارس
  34,850 35,560
  -0.64
  3,310,991
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وپست
  19,600 19,570
  -4.95
  15,368,516
 • منسوجات
  نبروج
  5,910 6,200
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثاخت
  11,350 11,150
  0
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غچین
  73,130 75,300
  -0.69
  3,119,122
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تکمبا
  17,210 17,850
  1.19
  22,049,134
 • محصولات شیمیایی
  شکربن
  117,310 117,260
  -5
  924,828
 • مواد و محصولات دارویی
  دابور
  43,910 43,900
  -4.09
  1,468,415
 • مواد و محصولات دارویی
  ددام
  23,240 23,500
  -3.05
  3,271,931
 • مواد و محصولات دارویی
  دشیمی
  48,920 49,510
  -2.73
  948,938
 • مواد و محصولات دارویی
  دلقما
  26,780 27,900
  0
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غدشت
  157,450 162,180
  5
  125,469
 • استخراج کانه های فلزی
  کدما
  565,970 565,970
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  شدوص
  25,940 26,980
  1.93
  2,768,502
 • مواد و محصولات دارویی
  داسوه
  45,280 45,940
  4.24
  3,608,001
 • مواد و محصولات دارویی
  دارو
  68,240 69,570
  -1.14
  798,198
 • لاستیک و پلاستیک
  پدرخش
  148,620 150,900
  0
  724,414
 • مواد و محصولات دارویی
  درازک
  58,170 58,200
  -3.98
  1,047,911
 • مواد و محصولات دارویی
  دسینا
  47,040 47,040
  -4.99
  1,251,911
 • مواد و محصولات دارویی
  دزهراوی
  24,360 25,420
  1.23
  16,566,542
 • مواد و محصولات دارویی
  دلر
  114,590 118,800
  -1
  679,517
 • فلزات اساسی
  فجر
  53,250 54,900
  -0.31
  3,917,032
 • محصولات چوبی
  چفیبر
  14,650 15,050
  0
  17,905,863
 • خودرو و ساخت قطعات
  خزر
  13,770 14,190
  4.96
  10,440,353
 • مواد و محصولات دارویی
  دفرا
  37,320 35,600
  -4.99
  104,408
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگل
  10,400 10,360
  -4.95
  224,709,664
 • قند و شکر
  قصفها
  167,450 167,450
  -5
  368,919
 • قند و شکر
  قزوین
  41,870 42,890
  4.99
  3,706,386
 • قند و شکر
  قهکمت
  45,720 47,500
  0.93
  1,036,457
 • قند و شکر
  قشهد
  30,490 30,490
  -1.13
  489,365
 • قند و شکر
  قلرست
  32,060 32,550
  -2.19
  1,596,367
 • دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش
  وملی
  419,250 443,010
  3.29
  2,438,434
 • قند و شکر
  قمرو
  87,460 88,020
  0
  0
 • قند و شکر
  قنیشا
  52,950 55,010
  1.42
  3,579,734
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگرجی
  47,560 48,450
  -2.34
  4,521,121
 • قند و شکر
  قپیرا
  91,230 87,670
  -5
  136,177
 • قند و شکر
  قثابت
  117,730 120,330
  0
  0
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تکشا
  35,520 36,590
  4.99
  555,992
 • محصولات شیمیایی
  شگل
  36,390 36,990
  -2.63
  2,898,984
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حپترو
  37,100 37,800
  0.03
  755,950
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حتوکا
  24,110 24,710
  -0.88
  4,822,441
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  مرقام
  58,110 58,900
  -3.55
  13,208,635
 • سرمایه گذاریها
  واعتبار
  7,610 7,790
  -1.52
  17,429,955
 • خودرو و ساخت قطعات
  خکمک
  39,250 39,250
  4.97
  1,995,071
 • مواد و محصولات دارویی
  دیران
  35,560 36,780
  5
  8,330,264
 • ساخت محصولات فلزی
  فجام
  65,830 68,330
  4.99
  177,234
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بکاب
  104,040 107,070
  4.99
  198,018
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بالبر
  31,770 31,950
  -3.91
  1,691,765
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کخاک
  141,150 139,750
  -5
  276,888
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غدام
  121,910 117,560
  -4.99
  119,330
 • خودرو و ساخت قطعات
  خفنر
  27,210 27,950
  0.11
  6,356,953
 • کاشی و سرامیک
  کحافظ
  15,670 16,010
  -1.6
  7,916,967
 • خودرو و ساخت قطعات
  خشرق
  31,260 32,650
  3.16
  8,201,567
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غالبر
  28,000 28,200
  0
  0
 • کاشی و سرامیک
  کپارس
  92,010 91,880
  -4.99
  1,052,139
 • محصولات کاغذی
  چکارن
  9,620 9,890
  -0.6
  69,138,540
 • کاشی و سرامیک
  کسعدی
  38,700 38,500
  4.39
  4,322,331
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حکشتی
  47,730 49,360
  5
  25,367,828
 • محصولات کاغذی
  چکاوه
  53,560 53,470
  -4.99
  860,328
 • ساخت محصولات فلزی
  فلامی
  126,120 130,120
  4.99
  142,866
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بشهاب
  62,220 61,620
  -5
  640,612
 • محصولات شیمیایی
  شلعاب
  42,700 43,090
  5
  3,461,407
 • خودرو و ساخت قطعات
  خلنت
  109,640 116,500
  2.63
  765,763
 • فلزات اساسی
  فلوله
  35,820 35,800
  -4.46
  7,114,328
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غپاک
  25,410 25,340
  -4.99
  14,735,225
 • زراعت و خدمات وابسته
  زمگسا
  60,940 60,600
  -4.73
  1,731,875
 • ساخت محصولات فلزی
  فاراک
  15,120 15,070
  -4.98
  80,549,538
 • خودرو و ساخت قطعات
  خوساز
  14,500 0
  22.69
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خمهر
  15,370 15,690
  4.95
  19,286,701
 • استخراج کانه های فلزی
  کمنگنز
  85,070 86,500
  -2.37
  785,462
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تمحرکه
  34,710 34,710
  -4.98
  1,660,910
 • خودرو و ساخت قطعات
  خنصیر
  42,870 44,070
  4.98
  506,484
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غمهرا
  127,480 129,120
  2.53
  145,158
 • منسوجات
  نمرینو
  60,950 63,590
  4.99
  104,480
 • فلزات اساسی
  فنوال
  39,050 40,170
  4.99
  540,093
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کفرا
  74,170 71,450
  -5
  184,012
 • فلزات اساسی
  فنورد
  105,530 110,720
  5
  7,156
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غنوش
  82,600 82,600
  0.35
  4,346,699
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کاذر
  45,130 45,050
  -3.53
  5,819,537
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کفپارس
  167,410 173,000
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثنوسا
  11,020 11,010
  -3.93
  20,506,892
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثفارس
  18,580 18,550
  -4.97
  59,377,890
 • انتشار، چاپ و تکثیر
  چافست
  38,480 38,480
  -4.99
  1,284,906
 • مواد و محصولات دارویی
  دپارس
  137,670 133,340
  -4.99
  136,166
 • ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی
  لپارس
  250,440 256,720
  0
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غاذر
  48,230 50,510
  2.08
  1,311,943
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تپمپی
  59,790 62,730
  4.95
  7,212,032
 • خودرو و ساخت قطعات
  خپارس
  15,140 15,670
  4.96
  116,179,434
 • لاستیک و پلاستیک
  پلاسک
  11,500 11,670
  -2.83
  11,387,898
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کسرام
  137,780 141,900
  -0.58
  805,719
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کپشیر
  60,220 62,580
  4.88
  1,638,256
 • خودرو و ساخت قطعات
  ختور
  121,360 122,500
  3.62
  7,689,847
 • خودرو و ساخت قطعات
  خریخت
  8,630 8,920
  4.94
  37,121,133
 • خودرو و ساخت قطعات
  خرینگ
  43,410 43,500
  -3.72
  4,126,320
 • مواد و محصولات دارویی
  دروز
  25,060 25,940
  4.98
  577,565
 • خودرو و ساخت قطعات
  ختراک
  25,180 24,730
  0
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  ساربیل
  84,400 87,700
  0.7
  582,223
 • سیمان، آهک و گچ
  سبهان
  68,220 68,210
  -4.99
  794,188
 • سیمان، آهک و گچ
  سبجنو
  45,290 44,080
  -4.98
  514,024
 • سیمان، آهک و گچ
  سدور
  13,230 13,230
  -4.75
  14,083,622
 • سیمان، آهک و گچ
  سدشت
  37,080 38,580
  4.95
  646,997
 • سیمان، آهک و گچ
  سصفها
  145,430 139,540
  -5
  67,417
 • سیمان، آهک و گچ
  سیلام
  14,200 14,650
  0
  4,535,593
 • فلزات اساسی
  فسپا
  56,470 58,040
  4.99
  11,420,620
 • سیمان، آهک و گچ
  سفار
  161,560 163,610
  5
  726,854
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کگاز
  53,950 54,010
  -4.39
  1,841,036
 • سیمان، آهک و گچ
  سقاین
  52,400 55,010
  3.87
  992,788
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثامان
  26,660 27,660
  4.97
  3,188,716
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشهد
  14,470 14,440
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  شفارس
  46,870 46,550
  0
  0
 • قند و شکر
  قشکر
  47,940 47,840
  -3.82
  1,303,680
 • لاستیک و پلاستیک
  پسهند
  70,600 71,910
  4.99
  3,354,785
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشاذر
  32,220 32,200
  -4.99
  3,886,229
 • محصولات شیمیایی
  شسینا
  386,450 386,450
  5
  489,193
 • سیمان، آهک و گچ
  سهرمز
  26,780 25,940
  -4.98
  698,372
 • سیمان، آهک و گچ
  سشمال
  16,410 17,130
  4.96
  5,624,206
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کساپا
  25,460 26,270
  0.57
  2,155,507
 • سیمان، آهک و گچ
  سخاش
  88,780 89,500
  -3.63
  530,174
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غسالم
  10,890 10,780
  0
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سمازن
  16,050 16,780
  4.94
  25,182,745
 • فلزات اساسی
  فسرب
  193,410 193,210
  -5
  1,667,178
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشان
  102,990 100,190
  -5
  222,521
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشصفا
  30,590 31,750
  2.92
  1,561,793
 • فلزات اساسی
  فپنتا
  239,060 247,450
  5
  60,980
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لسرما
  27,530 28,450
  0
  3,531,070
 • سرمایه گذاریها
  وساپا
  16,430 17,300
  4.98
  96,194,394
 • سیمان، آهک و گچ
  سنیر
  64,410 66,750
  1
  500,612
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بسویچ
  66,540 66,000
  -4.18
  517,080
 • خودرو و ساخت قطعات
  خپویش
  130,680 136,710
  5
  28,305
 • لاستیک و پلاستیک
  پتایر
  86,740 88,000
  -3.03
  864,275
 • استخراج سایر معادن
  کماسه
  134,650 134,030
  -5
  3,459,560
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  وآذر
  143,660 145,590
  5
  3,495,323
 • استخراج زغال سنگ
  کطبس
  52,610 54,920
  4.97
  1,397,598
 • خدمات فنی و مهندسی
  رتکو
  29,520 29,430
  -4.97
  4,132,531
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تکنو
  20,940 20,750
  -4.99
  2,458,774
 • کاشی و سرامیک
  کترام
  36,060 36,030
  -4.98
  4,235,426
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وسینا
  13,490 13,460
  -4.94
  45,161,238
 • لاستیک و پلاستیک
  پاسا
  28,290 28,140
  -5
  4,342,374
 • خودرو و ساخت قطعات
  خزامیا
  24,420 24,420
  0
  0
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حفارس
  9,410 9,340
  -0.11
  10,919,085
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  رکیش
  19,930 19,870
  -4.97
  8,435,817
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شبندر
  48,130 49,350
  5
  98,938,612
 • محصولات شیمیایی
  فارس
  27,140 27,770
  4.99
  139,161,805
 • محصولات شیمیایی
  تاپیکو
  20,400 21,410
  4.95
  147,041,263
 • مخابرات
  همراه
  47,530 48,010
  -3.32
  8,934,672
 • سرمایه گذاریها
  وسکاب
  7,770 7,850
  -2.85
  35,038,037
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شسپا
  31,180 31,400
  -3.53
  19,417,998
 • محصولات شیمیایی
  پاکشو
  59,980 61,470
  -0.69
  4,721,741
 • استخراج کانه های فلزی
  کنور
  50,930 53,390
  4.32
  5,620,140
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثشرق
  12,120 11,810
  -4.99
  1,991,353
 • فلزات اساسی
  کاوه
  20,160 20,700
  -0.29
  30,236,060
 • سیمان، آهک و گچ
  سیدکو
  11,420 11,800
  1.11
  11,519,190
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  مبین
  33,210 33,000
  -4.76
  12,969,869
 • لاستیک و پلاستیک
  پکویر
  25,260 25,420
  -3.16
  5,840,836
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وخاور
  16,030 16,660
  1.9
  18,681,370
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  ما
  16,770 16,700
  -3.86
  4,703,999
 • محصولات شیمیایی
  جم
  44,170 45,800
  0
  0
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  بفجر
  40,480 40,470
  -4.98
  5,915,851
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولملت
  16,820 17,250
  4.99
  6,464,268
 • مواد و محصولات دارویی
  دسبحان
  31,390 32,390
  0
  3,259,659
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  آپ
  38,190 38,750
  -2.93
  6,808,958
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شتران
  33,050 33,050
  4.99
  32,462,556
 • مواد و محصولات دارویی
  برکت
  25,460 25,510
  0
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  امید
  15,510 15,480
  -4.21
  23,517,579
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  پرداخت
  43,970 43,970
  -3.64
  1,449,958
 • اطلاعات و ارتباطات
  های وب
  27,070 28,230
  4.98
  39,827,648
 • مواد و محصولات دارویی
  شفا
  83,690 83,690
  -4.99
  1,486,533
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  سپ
  51,090 51,090
  -4.98
  2,691,615
 • زراعت و خدمات وابسته
  زپارس
  108,040 109,380
  4.99
  1,088,807
 • محصولات شیمیایی
  پارس
  168,040 173,990
  0.39
  2,198,664
 • محصولات شیمیایی
  نوری
  182,750 186,300
  -2.95
  2,695,774
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  تنوین
  17,040 17,250
  -2.71
  49,255,576
 • خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری
  افق
  79,020 79,100
  4.99
  15,490,823
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  لوتوس
  34,880 34,890
  0
  0
 • زراعت و خدمات وابسته
  سیمرغ
  30,880 31,840
  -0.75
  13,224,154
 • محصولات شیمیایی
  خراسان
  88,490 89,500
  -3.65
  1,874,271
 • فلزات اساسی
  فسازان
  35,030 34,940
  -4.98
  8,166,684
 • محصولات شیمیایی
  جم پیلن
  83,070 85,000
  -1.59
  2,685,783
 • استخراج کانه های فلزی
  تاصیکو
  22,450 23,410
  4.98
  16,365,379
 • فلزات اساسی
  کویر
  53,330 53,330
  -4.99
  3,531,850
 • محصولات شیمیایی
  قرن
  78,640 81,000
  2.23
  7,257,752
 • زراعت و خدمات وابسته
  زکوثر
  38,970 40,650
  3.51
  17,043,603
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  تملت
  16,790 16,850
  -3.11
  41,318,546
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  انرژی1
  251,110 251,110
  0
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  انرژی3
  253,940 263,660
  5
  1,823,734
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا908
  996,936 998,000
  7.87
  274
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا998
  1,001,283 994,950
  -0.99
  15
 • پیمانکاری صنعتی
  مشهد995
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • واسطه‌گری‌های مالی و پولی
  رایان911
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  مگچسا104
  960,000 960,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مشیر9911
  985,001 985,001
  0
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  صگل1411
  1,005,000 1,000,000
  -0.17
  10
 • استخراج کانه های فلزی
  صگل411
  909,200 909,200
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود0012
  1,050,000 1,050,000
  0.96
  10
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود1412
  1,015,050 1,015,050
  0
  5
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود412
  988,635 1,019,000
  1.9
  74
 • مخابرات
  صخابر102
  1,002,839 1,000,000
  -1.54
  64
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا012
  1,009,013 1,000,000
  -0.27
  91
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا112
  1,011,617 1,015,000
  0.81
  30
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا203
  965,047 957,002
  -0.71
  179
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  صمسکن912
  277,490 277,490
  1.4
  20
 • پیمانکاری صنعتی
  تبریز112
  1,009,900 1,009,900
  -0.01
  15
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود0004
  996,910 1,005,245
  0.92
  123
 • مواد و محصولات دارویی
  صینا205
  1,016,663 996,000
  -3.09
  89
 • پیمانکاری صنعتی
  مشهد0012
  990,000 990,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مشهد0112
  840,220 840,220
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مشهد112
  780,004 780,004
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مصفها112
  860,000 860,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  تهران412
  916,000 916,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  بالاس
  74,548 76,413
  5
  1,117,037
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  ودی
  23,661 24,285
  5
  24,317,866
 • سرمایه گذاریها
  وگستر
  20,513 20,463
  -5
  5,920,748
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کمرجان
  41,800 42,650
  0.3
  1,672,767
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثعمرا
  14,721 15,400
  3.38
  15,469,287
 • سیمان، آهک و گچ
  سبزوا
  46,372 46,218
  -5
  11,793,786
 • فلزات اساسی
  فولای
  30,968 31,825
  5
  716,847
 • هتل و رستوران
  سمگا
  19,978 20,499
  1.55
  48,987,011
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثباغ
  16,491 16,151
  -5
  1,764,918
 • بانکها و موسسات اعتباری
  دی
  40,047 41,950
  3.82
  125,978,666
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  آ س پ
  14,205 14,960
  4.79
  8,522,388
 • محصولات شیمیایی
  زاگرس
  193,327 195,200
  -3.69
  2,469,427
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  افرا
  39,405 40,000
  -1.12
  2,161,970
 • فلزات اساسی
  میدکو
  16,803 16,777
  -5
  16,573,030
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثتران
  13,833 13,833
  4.99
  5,120,480
 • فلزات اساسی
  ذوب
  9,059 9,020
  1.79
  133,527,944
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  میهن
  11,544 11,544
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  مارون
  132,241 132,241
  5
  861,890
 • قند و شکر
  قشیر
  41,290 42,360
  3.43
  7,891,001
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  بپاس
  53,809 55,000
  -2.13
  6,361,314
 • استخراج زغال سنگ
  کشرق
  74,715 74,291
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  کرمان
  72,780 72,995
  -2.58
  9,378,812
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شراز
  166,327 170,698
  5
  1,432,276
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  توریل
  29,429 29,429
  -5
  3,798,369
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  بساما
  12,505 13,096
  4.99
  204,412
 • سرمایه گذاریها
  سدبیر
  25,717 24,700
  0
  0
 • فلزات اساسی
  زنگان
  118,340 122,500
  4.74
  815,309
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  بمپنا
  161,764 165,888
  0
  0
 • فلزات اساسی
  فزرین
  29,752 29,762
  5
  6,101,349
 • قند و شکر
  قچار
  116,639 116,869
  5
  606,773
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شاوان
  195,196 195,243
  5
  2,300,356
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثغرب
  11,315 11,687
  0
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شپاس
  38,796 38,919
  5
  7,439,687
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شرانل
  45,275 45,000
  -4.59
  2,466,758
 • مواد و محصولات دارویی
  پخش
  49,992 49,992
  -5
  1,390,683
 • مواد و محصولات دارویی
  دتولید
  81,585 82,800
  -3.17
  14,766,391
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حسینا
  75,003 76,500
  -2.5
  3,248,761
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  مفاخر
  39,259 39,000
  -4.22
  1,301,354
 • محصولات شیمیایی
  شغدیر
  52,132 51,879
  -5
  10,714,604
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غمینو
  26,384 26,384
  -5
  1,822,875
 • فلزات اساسی
  هرمز
  15,682 16,150
  1.5
  61,091,066
 • حمل و نقل آبی
  حخزر
  30,219 30,600
  -3.04
  2,823,871
 • محصولات شیمیایی
  شبصیر
  142,927 143,686
  5
  3,132,889
 • سرمایه گذاریها
  اعتلا
  23,463 23,060
  -4.98
  16,865,209
 • مواد و محصولات دارویی
  کی بی سی
  37,992 38,040
  -4.52
  1,244,311
 • فلزات اساسی
  ارفع
  22,546 23,679
  4.62
  28,728,433
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثپردیس
  19,812 19,812
  5
  3,238,810
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثرود
  13,184 13,567
  5
  6,049,652
 • مواد و محصولات دارویی
  کاسپین
  53,111 53,999
  5
  2,000,061
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولبهمن
  13,302 13,890
  3.13
  13,411,664
 • خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری
  قاسم
  85,569 85,036
  -5
  2,899,245
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غفارس
  16,902 17,194
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دبالک
  29,005 28,958
  -5
  10,018,572
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  اتکای
  12,579 12,900
  -2.26
  4,889,063
 • استخراج زغال سنگ
  کپرور
  50,292 50,531
  -1.73
  801,690
 • خودرو و ساخت قطعات
  خدیزل
  46,979 47,000
  0
  0
 • فلزات اساسی
  کیمیا
  45,989 45,980
  -4.58
  5,477,157
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کتوکا
  190,934 193,501
  2.06
  643,656
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  وهور
  44,251 45,917
  5
  11,596,137
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غپآذر
  73,343 73,205
  -5
  631,715
 • سرمایه گذاریها
  وسبحان
  12,985 13,150
  -2.27
  19,776,549
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  کوثر
  23,787 25,725
  5
  8,158,733
 • محصولات شیمیایی
  ساینا
  113,361 118,500
  4.36
  950,870
 • محصولات شیمیایی
  شتوکا
  45,181 45,900
  -1.62
  1,717,100
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  دماوند
  95,663 99,000
  2.33
  24,091,147
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  اتکام
  9,306 9,294
  -5
  34,878,784
 • زراعت و خدمات وابسته
  تلیسه
  119,405 119,405
  -5
  504,906
 • محصولات کاغذی
  چکاپا
  12,125 12,200
  -4.01
  196,852,752
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غدیس
  55,615 56,266
  5
  3,562,500
 • مواد و محصولات دارویی
  دسانکو
  32,673 32,081
  -5
  961,717
 • سرمایه گذاریها
  گوهران
  15,642 15,804
  5
  22,122,396
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثالوند
  16,531 17,139
  5
  780,946
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حریل
  9,858 9,858
  -4.99
  21,856,061
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  بکهنوج
  101,800 106,500
  4.5
  14,069,268
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حپارسا
  74,402 75,900
  -1.91
  3,116,007
 • اطلاعات و ارتباطات
  اپرداز
  29,895 29,991
  -3.34
  8,158,671
 • زراعت و خدمات وابسته
  زگلدشت
  50,395 52,620
  1.24
  2,421,434
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگلستا
  84,235 84,238
  5
  996,967
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگلپا
  86,691 90,310
  0
  548,281
 • اطلاعات و ارتباطات
  اوان
  89,814 87,600
  -1.31
  3,530,302
 • اوراق تامین مالی
  لوتوس99
  1,010,000 1,010,000
  50
  0
 • اوراق تامین مالی
  امید99
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حسیر
  18,233 17,858
  -5
  1,599,021
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشهداب
  30,724 30,605
  -5
  20,690,540
 • زراعت و خدمات وابسته
  زشگزا
  129,150 128,260
  -5.06
  434,237
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  بهپاک
  67,769 67,649
  -5
  3,805,514
 • اوراق تامین مالی
  اجاد21
  1,000,014 1,000,100
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  اجاد22
  1,001,711 1,000,008
  -1.96
  140
 • اوراق تامین مالی
  اجاد23
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  اجاد24
  1,010,000 1,010,000
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  اجاد25
  1,000,010 1,000,010
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  سلامت3
  1,022,000 1,022,000
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  سلامت4
  1,000,000 1,000,000
  0
  3
 • اوراق تامین مالی
  سلامت1
  1,010,000 1,010,000
  0
  0
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وملل
  10,748 10,760
  -4.01
  55,937,393
 • سرمایه گذاریها
  سرچشمه
  15,976 16,700
  4.32