• اوراق تامین مالی
  البرز02
  1,010,000 1,010,000
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  مبین011
  919,386 919,386
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  مبین014
  835,003 835,003
  -2.23
  30
 • اوراق تامین مالی
  مبین016
  1,040,000 1,040,000
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  قرن99
  970,000 970,000
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  حکمت01
  941,166 941,166
  1
  158
 • اوراق تامین مالی
  شرق1400
  997,000 997,000
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  جوپار99
  1,013,999 1,013,999
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  کیش1402
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  کرمان98
  999,600 999,600
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  کورش99
  971,000 971,000
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  شلرد02
  1,000,000 1,000,000
  -1.96
  485
 • اوراق تامین مالی
  ماهان99
  1,007,202 1,006,000
  0.1
  100
 • اوراق تامین مالی
  امید99
  976,110 976,110
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  لوتوس99
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  ریل1401
  1,011,840 1,011,840
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  حریل02
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  رایان
  1,014,000 1,014,000
  -0.36
  260
 • اوراق تامین مالی
  اروند01
  980,000 980,000
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  اروند05
  959,500 959,500
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  اروند10
  944,031 964,000
  2.01
  1,500
 • اوراق تامین مالی
  اروند11
  920,002 920,002
  -4.07
  100
 • اوراق تامین مالی
  اجاد21
  1,050,330 1,050,330
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  اجاد22
  975,100 975,100
  -0.5
  1,000
 • اوراق تامین مالی
  اجاد23
  994,000 994,000
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  اجاد25
  1,005,000 1,005,000
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  اجاد26
  1,004,950 1,004,950
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  صبا1401
  1,013,815 1,013,815
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  صدانا98
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  سلامت1
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  سلامت3
  1,012,500 1,012,500
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  سلامت4
  960,360 960,200
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  شستا991
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  شستا992
  1,002,075 1,000,000
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  شستا993
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  شستا001
  999,911 980,000
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  شستا003
  1,010,000 1,010,000
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  اخزا604
  994,973 994,400
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  اخزا610
  993,221 994,500
  0.13
  25,800
 • اوراق تامین مالی
  اخزا614
  977,503 977,969
  0.03
  36,567
 • اوراق تامین مالی
  اخزا612
  963,995 964,003
  0.01
  8,506
 • اوراق تامین مالی
  اخزا613
  977,508 978,000
  0.13
  48,735
 • اوراق تامین مالی
  اخزا615
  995,054 995,250
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  اخزا623
  875,916 876,000
  0.48
  7,918
 • اوراق تامین مالی
  اخزا624
  870,782 861,500
  0.62
  12,370
 • اوراق تامین مالی
  اخزا703
  849,487 849,651
  0.2
  92,520
 • اوراق تامین مالی
  اخزا704
  811,463 811,001
  0.38
  2,267
 • اوراق تامین مالی
  اخزا706
  890,170 892,468
  0.29
  29,038
 • اوراق تامین مالی
  اخزا709
  881,110 882,000
  0.23
  2,225
 • اوراق تامین مالی
  اخزا713
  719,054 721,755
  0.35
  9,778
 • اوراق تامین مالی
  اخزا715
  916,884 917,020
  0.14
  10,784
 • اوراق تامین مالی
  اخزا716
  736,877 736,000
  0.35
  13,429
 • اوراق تامین مالی
  اخزا717
  976,536 977,501
  0.31
  1,574
 • اوراق تامین مالی
  اخزا718
  716,863 717,990
  0.43
  15,540
 • اوراق تامین مالی
  اخزا719
  994,251 995,002
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  اخزا720
  741,214 741,103
  0.13
  45,420
 • اوراق تامین مالی
  اخزا721
  691,743 692,005
  0.18
  242,894
 • اوراق تامین مالی
  اخزا722
  728,477 728,442
  0.17
  21,204
 • اوراق تامین مالی
  اخزا723
  682,927 683,000
  0.1
  70,716
 • اوراق تامین مالی
  اخزا802
  885,585 887,000
  0.33
  20,469
 • اوراق تامین مالی
  اخزا803
  876,199 877,000
  0.22
  36,808
 • اوراق تامین مالی
  اخزا804
  1,000,000 0
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  اخزا805
  730,000 730,000
  0.21
  15,440
 • اوراق تامین مالی
  اخزا806
  717,908 719,500
  0.45
  28,878
 • اوراق تامین مالی
  اخزا807
  693,840 695,100
  0.17
  57,899
 • اوراق تامین مالی
  اخزا809
  671,064 673,200
  0.66
  18,459
 • اوراق تامین مالی
  اخزا811
  664,904 665,203
  0.15
  48,825
 • اوراق تامین مالی
  اخزا814
  614,008 615,499
  0.61
  28,312
 • اوراق تامین مالی
  اخزا815
  607,883 608,500
  0.69
  24,932
 • اوراق تامین مالی
  افاد1
  985,000 985,000
  0.41
  1,100
 • اوراق تامین مالی
  افاد4
  930,000 930,000
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  افاد51
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  افاد52
  960,000 960,000
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  افاد53
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  افاد54
  1,000,440 1,000,440
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  افاد55
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  اجاد42
  920,000 920,000
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  اشاد1
  910,001 905,001
  -4.03
  300
 • اوراق تامین مالی
  اشاد5
  1,000,700 1,000,700
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  اشاد6
  999,366 992,138
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  اشاد7
  995,000 995,000
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  اشاد8
  988,001 988,001
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  اشاد9
  954,252 957,990
  0.71
  16,000
 • اوراق تامین مالی
  اشاد10
  889,147 890,000
  0.27
  50,500
 • اوراق تامین مالی
  گندم2
  970,000 970,000
  0.06
  20,000
 • اوراق تامین مالی
  سلامت6
  977,000 977,000
  4.83
  7,500
 • پیمانکاری صنعتی
  مشهد905
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مترو9812
  992,386 992,386
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مکرج112
  985,200 985,200
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مشهد995
  970,000 970,000
  0
  0
 • استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
  منفت9810
  1,007,586 1,009,999
  0.7
  21
 • پیمانکاری صنعتی
  مشیر112
  917,000 917,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  تهران811
  1,045,000 1,045,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  تهران812
  928,226 928,226
  7.73
  0
 • واسطه‌گری‌های مالی و پولی
  رایان106
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • مخابرات
  صایتل902
  1,017,243 1,019,999
  0.12
  20,489
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا908
  958,252 965,000
  0.4
  560
 • پیمانکاری صنعتی
  مشهد0012
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مشهد0112
  938,999 938,999
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مشیر9911
  979,700 979,700
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا998
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  تبریز112
  889,996 887,000
  -0.88
  3,062
 • استخراج کانه های فلزی
  صگل411
  969,901 969,901
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود0012
  946,000 946,000
  0
  30
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود412
  923,414 945,000
  2.08
  745
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود0004
  1,040,000 1,040,000
  0
  0
 • مخابرات
  صخابر102
  870,582 880,099
  0.05
  1,015
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  صمسکن912
  754,414 750,500
  -5
  111
 • محصولات شیمیایی
  صفارس412
  1,022,300 1,022,600
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا143
  966,795 970,000
  0.72
  1,448
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا403
  933,100 933,100
  -1.98
  500
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا104
  931,222 940,099
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا012
  869,005 866,000
  0.79
  1,104
 • مواد و محصولات دارویی
  صینا205
  965,534 1,000,000
  0
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  سمانک981
  4,955,000 4,955,000
  0
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  سمانک982
  5,406,137 5,406,137
  0
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  سنفت981
  973,875 973,875
  0
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  سنفت983
  933,032 933,032
  0
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  سنفت993
  750,000 750,000
  0
  0
 • فلزات اساسی
  عکاوه2
  3,454,685 3,454,685
  1.82
  2,000
 • استخراج کانه های فلزی
  عسناسنگ
  5,945,890 5,945,890
  0.44
  1
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثاباد
  4,783 4,796
  4.99
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دعبید
  33,462 33,451
  0.61
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  والبر
  5,255 5,285
  -1.86
  0
 • فلزات اساسی
  فایرا
  6,261 6,292
  1.21
  0
 • فلزات اساسی
  فمراد
  25,873 26,020
  0.56
  328,882
 • کاشی و سرامیک
  کلوند
  8,104 8,180
  4.86
  916,810
 • مواد و محصولات دارویی
  دامین
  12,222 12,275
  0.85
  1,214,231
 • محصولات شیمیایی
  شاملا
  39,500 40,000
  4.68
  390,238
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  آپ
  16,932 16,934
  2.36
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کسرا
  16,720 16,750
  5
  4,752,819
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لابسا
  20,525 20,174
  -0.68
  295,655
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  آسیا
  6,290 6,380
  -2.07
  6,313,196
 • سرمایه گذاریها
  واتی
  3,838 3,849
  0.31
  9,733,543
 • خودرو و ساخت قطعات
  خاهن
  5,131 5,173
  1.41
  3,724,334
 • سرمایه گذاریها
  پردیس
  2,521 2,540
  1.76
  9,704,806
 • ساخت محصولات فلزی
  فاذر
  7,463 7,463
  4.99
  5,598,153
 • خودرو و ساخت قطعات
  خاذین
  2,430 2,456
  4.91
  6,854,517
 • استخراج کانه های فلزی
  کبافق
  77,230 77,160
  0.95
  128,588
 • فلزات اساسی
  فباهنر
  18,886 19,044
  5
  13,264,804
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  البرز
  2,935 2,901
  -1.02
  7,071,652
 • سرمایه گذاریها
  وبوعلی
  2,977 2,983
  0.74
  1,245,046
 • استخراج کانه های فلزی
  کاما
  14,898 14,919
  5
  2,574,692
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وبانک
  4,175 4,200
  0.79
  0
 • لاستیک و پلاستیک
  پکرمان
  6,851 6,891
  -0.51
  2,875,434
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  دانا
  5,265 5,265
  0.73
  3,040,153
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غبهنوش
  22,916 23,229
  -2
  347,363
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  بفجر
  9,428 9,322
  -1.68
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خبهمن
  2,031 2,015
  -0.98
  3,679,596
 • سرمایه گذاریها
  وبیمه
  6,085 6,141
  4.74
  3,156,489
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وخاور
  3,777 3,800
  2.04
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  اکالا
  14,064 14,064
  4.97
  0
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  ملت
  5,419 5,464
  0.35
  2,784,321
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وبملت
  5,456 5,473
  0.27
  0
 • محصولات شیمیایی
  شپارس
  8,160 8,165
  4.99
  937,756
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  بورس
  13,275 13,308
  4.99
  0
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لبوتان
  22,956 23,129
  -0.11
  212,910
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وپارس
  2,363 2,390
  1.06
  0
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وپاسار
  2,114 2,125
  1.19
  0
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وپست
  4,170 4,173
  2.58
  4,671,793
 • مواد و محصولات دارویی
  برکت
  4,479 4,479
  1.66
  0
 • منسوجات
  نبروج
  4,290 4,501
  0
  0
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وبصادر
  559 556
  0.91
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثاخت
  2,021 2,033
  4.96
  8,911,217
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وتجارت
  452 450
  -1.75
  0
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  ما
  4,591 4,600
  1.34
  937,111
 • خودرو و ساخت قطعات
  خچرخش
  3,523 3,523
  4.98
  3,290,662
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غچین
  36,063 36,063
  5
  562,848
 • ساخت محصولات فلزی
  چدن
  12,076 12,100
  -0.38
  898,605
 • استخراج کانه های فلزی
  کچاد
  4,964 4,940
  -0.24
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سیدکو
  3,220 3,160
  -0.88
  1,622,138
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تکمبا
  2,730 2,753
  5
  4,062,727
 • محصولات شیمیایی
  شکربن
  29,658 29,560
  3.16
  1,104,441
 • مواد و محصولات دارویی
  دابور
  27,766 27,990
  0.33
  233,897
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  مداران
  7,871 7,859
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دالبر
  11,657 11,650
  -0.64
  1,193,944
 • مواد و محصولات دارویی
  ددام
  11,814 11,816
  4.99
  18,293,979
 • مواد و محصولات دارویی
  وپخش
  38,461 39,190
  5
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دشیمی
  24,726 24,750
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دفارا
  30,193 30,334
  0.33
  584,744
 • مواد و محصولات دارویی
  دجابر
  9,780 9,889
  -1.99
  2,821,546
 • مواد و محصولات دارویی
  دکوثر
  7,686 7,697
  0.44
  1,073,556
 • مواد و محصولات دارویی
  دلقما
  7,018 7,070
  4.99
  958,675
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غدشت
  72,693 72,970
  -0.47
  9,546
 • استخراج کانه های فلزی
  کدما
  51,471 51,300
  0.61
  15,674
 • محصولات شیمیایی
  شدوص
  8,258 8,165
  0.39
  1,840,622
 • مواد و محصولات دارویی
  داسوه
  13,500 13,425
  -0.44
  498,413
 • مواد و محصولات دارویی
  دارو
  22,667 23,000
  1.78
  345,754
 • لاستیک و پلاستیک
  پدرخش
  32,154 32,659
  5
  709,435
 • مواد و محصولات دارویی
  درازک
  25,498 25,400
  0.95
  308,832
 • مواد و محصولات دارویی
  دسبحان
  9,585 9,585
  1.59
  1,609,751
 • مواد و محصولات دارویی
  دسینا
  15,335 15,549
  3.85
  300,920
 • مواد و محصولات دارویی
  دسبحا
  6,487 6,579
  4.25
  1,838,464
 • مواد و محصولات دارویی
  تیپیکو
  20,117 19,989
  -1.11
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دزهراوی
  7,449 7,402
  1.3
  5,859,992
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  رتاپ
  3,926 3,922
  0.46
  1,890,844
 • مواد و محصولات دارویی
  دلر
  36,324 36,920
  4.72
  339,799
 • فلزات اساسی
  فولاژ
  5,840 5,869
  0.48
  0
 • فلزات اساسی
  فجر
  14,709 14,541
  -5
  3,340,319
 • محصولات چوبی
  چفیبر
  3,387 3,398
  4.97
  2,395,926
 • فلزات اساسی
  فخاس
  14,999 15,077
  0.5
  0
 • فلزات اساسی
  فخوز
  8,709 8,630
  -2.28
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خزر
  3,544 3,560
  1.8
  2,115,585
 • فلزات اساسی
  فولاد
  4,411 4,404
  -0.81
  0
 • فلزات اساسی
  فروس
  13,300 13,487
  5
  1,391,926
 • فلزات اساسی
  فرآور
  52,803 52,550
  0.94
  94,084
 • فلزات اساسی
  فسازان
  16,937 17,090
  0.95
  1,226,629
 • مواد و محصولات دارویی
  دفرا
  12,019 12,225
  2.32
  461,412
 • سرمایه گذاریها
  وصنا
  4,180 4,183
  10.22
  52,305,084
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگل
  47,770 47,500
  -2.39
  369,697
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وغدیر
  3,002 3,020
  0.87
  0
 • قند و شکر
  قصفها
  32,581 32,692
  5
  78,449
 • قند و شکر
  قزوین
  15,424 15,424
  5
  965,120
 • خودرو و ساخت قطعات
  ختوقا
  5,278 5,260
  1.45
  2,791,216
 • قند و شکر
  قهکمت
  22,958 23,068
  5
  98,500
 • قند و شکر
  قشهد
  15,072 15,171
  3.3
  916,014
 • قند و شکر
  قلرست
  11,260 11,261
  0
  0
 • دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش
  وملی
  71,770 74,267
  5
  29,062
 • قند و شکر
  قمرو
  21,125 20,486
  0
  0
 • قند و شکر
  قنیشا
  12,497 12,498
  5
  919,816
 • استخراج کانه های فلزی
  کگل
  6,693 6,678
  -0.61
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگرجی
  26,224 26,250
  0.9
  405,901
 • خودرو و ساخت قطعات
  خگستر
  8,252 8,238
  -0.05
  6,935,658
 • قند و شکر
  قپیرا
  33,372 33,400
  0
  0
 • قند و شکر
  قثابت
  23,484 23,827
  0
  0
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تکشا
  12,850 12,950
  4.99
  1,340,644
 • محصولات شیمیایی
  شگل
  14,689 14,701
  1.48
  1,275,568
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حفارس
  2,680 2,674
  1.48
  11,688,603
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حپترو
  21,500 21,660
  0.44
  572,347
 • مخابرات
  همراه
  13,466 13,519
  1.1
  0
 • استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
  حفاری
  5,114 5,124
  0
  0
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حتوکا
  12,499 12,290
  -4.48
  3,543,490
 • اطلاعات و ارتباطات
  های وب
  8,012 8,033
  2.18
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  مرقام
  5,997 5,997
  4.99
  817,520
 • سرمایه گذاریها
  واعتبار
  2,961 2,978
  3.87
  7,652,336
 • خودرو و ساخت قطعات
  خودرو
  7,849 7,860
  -0.82
  0
 • سرمایه گذاریها
  وخارزم
  1,632 1,633
  0.06
  16,679,529
 • خودرو و ساخت قطعات
  خکمک
  5,390 5,400
  -2.1
  2,572,647
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  رانفور
  15,369 15,288
  -0.22
  0
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  پارسیان
  3,414 3,454
  4.98
  12,068,732
 • محصولات شیمیایی
  پترول
  2,254 2,298
  2.96
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دیران
  6,438 6,414
  1.26
  1,763,721
 • ساخت محصولات فلزی
  فجام
  17,586 17,480
  0.59
  160,108
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بکاب
  33,093 33,000
  -1.29
  0
 • محصولات شیمیایی
  جم پیلن
  26,756 26,660
  0.33
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  کالا
  14,064 14,098
  3.71
  0
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بالبر
  9,370 9,350
  -3.12
  2,292,320
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  کبورس
  13,275 13,275
  0.34
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کخاک
  30,894 30,894
  5
  710,534
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غدام
  36,508 36,800
  4.99
  66,049
 • خودرو و ساخت قطعات
  خفنر
  11,890 12,076
  1.25
  280,137
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بکام
  17,949 18,097
  2.05
  1,681,525
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لخزر
  46,055 46,500
  3.28
  45,174
 • کاشی و سرامیک
  کحافظ
  25,413 25,499
  0.1
  305,199
 • سیمان، آهک و گچ
  سخوز
  4,538 4,506
  -0.07
  523,918
 • خودرو و ساخت قطعات
  خشرق
  3,720 3,770
  1.54
  3,129,423
 • مواد و محصولات دارویی
  دکیمی
  11,245 11,400
  4.99
  485,016
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غالبر
  12,180 12,001
  1.69
  6,834,807
 • استخراج کانه های فلزی
  کنور
  7,048 7,090
  0.2
  2,650,146
 • کاشی و سرامیک
  کپارس
  19,159 19,218
  5
  46,651
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وکار
  3,089 3,050
  -1.2
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خکار
  3,593 3,599
  4.99
  1,106,778
 • محصولات شیمیایی
  خراسان
  18,336 18,550
  -0.26
  0
 • محصولات کاغذی
  چکارن
  52,704 53,175
  5
  988,120
 • کاشی و سرامیک
  کسعدی
  8,128 8,000
  -0.79
  287,551
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حکشتی
  5,735 5,767
  4.99
  0
 • فلزات اساسی
  فاسمین
  12,451 12,311
  -0.49
  0
 • محصولات کاغذی
  چکاوه
  12,541 12,545
  5
  805,181
 • فلزات اساسی
  کاوه
  4,112 4,091
  0
  0
 • فلزات اساسی
  کویر
  15,608 15,649
  5
  0
 • لاستیک و پلاستیک
  پکویر
  8,395 8,410
  -2.54
  2,438,063
 • ساخت محصولات فلزی
  فلامی
  29,602 29,488
  -0.31
  152,557
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بشهاب
  22,046 22,089
  0.62
  214,257
 • محصولات شیمیایی
  شلعاب
  13,641 13,561
  -3.68
  4,557,726
 • خودرو و ساخت قطعات
  خلنت
  39,378 39,120
  -1.51
  85,024
 • سایر واسطه گریهای مالی
  وایران
  2,226 2,240
  1.54
  3,897,430
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولغدر
  3,820 3,799
  1.36
  1,830,051
 • فلزات اساسی
  فلوله
  12,068 12,208
  2.45
  2,226,019
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غپاک
  4,144 4,158
  1.86
  5,444,278
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولصنم
  2,240 2,242
  3.37
  3,050,851
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  لوتوس
  3,280 3,290
  4.98
  9,799,803
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولیز
  6,738 6,776
  4.99
  19,372,608
 • استخراج کانه های فلزی
  ومعادن
  4,525 4,482
  -1.45
  0
 • زراعت و خدمات وابسته
  زمگسا
  12,364 12,490
  3.13
  513,693
 • خدمات فنی و مهندسی
  رمپنا
  9,088 9,080
  -0.14
  0
 • ساخت محصولات فلزی
  فاراک
  2,554 2,558
  4.97
  94,979,312
 • خودرو و ساخت قطعات
  خوساز
  4,024 4,075
  4.27
  6,403,056
 • خودرو و ساخت قطعات
  خمهر
  1,882 1,903
  4.96
  8,279,848
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غپینو
  13,557 13,602
  4.99
  4,278,047
 • مخابرات
  اخابر
  3,812 3,840
  1.67
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  کمنگنز
  23,633 23,860
  5
  848,293
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تمحرکه
  5,826 5,730
  2.27
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خنصیر
  9,499 9,528
  10.24
  1,806,480
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  مبین
  9,215 9,192
  -0.91
  0
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بموتو
  16,678 16,683
  0.25
  659,761
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غمهرا
  43,417 43,700
  1.24
  137,765
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غمارگ
  9,465 9,370
  1.73
  1,142,787
 • منسوجات
  نمرینو
  24,327 24,600
  -0.41
  133,354
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثمسکن
  1,667 1,679
  1.76
  9,662,146
 • فلزات اساسی
  فملی
  5,272 5,265
  -0.02
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خموتور
  5,479 5,400
  -1.3
  1,856,221
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  ونفت
  6,684 6,667
  -3.85
  4,605,697
 • فلزات اساسی
  فنوال
  4,038 4,096
  0.59
  2,976,519
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کفرا
  19,522 19,420
  1.48
  738,612
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شبهرن
  23,659 23,890
  4.98
  0
 • فلزات اساسی
  فنورد
  31,400 31,962
  5
  36,323
 • سرمایه گذاریها
  ونیکی
  5,816 5,770
  -1.47
  0
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بنیرو
  17,023 17,199
  -2.04
  340,136
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  نکالا
  14,064 14,064
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  شکلر
  14,818 14,828
  5
  2,972,675
 • خودرو و ساخت قطعات
  خمحرکه
  7,545 7,621
  4.99
  2,578,908
 • محصولات شیمیایی
  نوری
  34,596 34,700
  -0.25
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غنوش
  52,012 52,012
  -5
  84,981
 • بانکها و موسسات اعتباری
  ونوین
  2,724 2,715
  0.3
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شنفت
  17,585 17,747
  5
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کاذر
  10,711 10,667
  0.78
  2,583,626
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کفپارس
  34,395 34,495
  -0.04
  237,677
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثنوسا
  2,835 2,840
  3.99
  23,913,164
 • خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری
  افق
  61,004 60,989
  -0.05
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثفارس
  2,384 2,375
  1.98
  1,852,473
 • انتشار، چاپ و تکثیر
  چافست
  11,488 11,596
  2.96
  281,908
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وامید
  6,433 6,394
  0
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  امید
  2,016 2,055
  4.21
  1,936,832
 • محصولات شیمیایی
  شپاکسا
  12,247 12,150
  -1.03
  1,694,773
 • محصولات شیمیایی
  شاراک
  7,816 7,850
  -0.82
  0
 • محصولات شیمیایی
  پارس
  54,414 54,200
  -1.29
  0
 • محصولات شیمیایی
  پاکشو
  78,056 78,950
  1.25
  0
 • محصولات شیمیایی
  پارسان
  6,320 6,250
  -1.4
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دپارس
  29,225 29,636
  1.22
  352,489
 • ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی
  لپارس
  22,177 22,500
  3.78
  553,685
 • محصولات شیمیایی
  وپترو
  7,162 7,100
  0.17
  3,167,083
 • محصولات شیمیایی
  شفن
  76,137 76,000
  -1.12
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غاذر
  15,319 15,471
  4.99
  0
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تپمپی
  10,620 10,512
  -5
  2,466,262
 • محصولات شیمیایی
  جم
  12,441 12,480
  -0.15
  0
 • محصولات شیمیایی
  کرماشا
  8,850 8,830
  -0.52
  0
 • محصولات شیمیایی
  شخارک
  19,903 19,900
  -0.41
  0
 • محصولات شیمیایی
  فارس
  6,766 6,716
  -1.18
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خپارس
  1,323 1,338
  0.68
  0
 • لاستیک و پلاستیک
  پلاسک
  3,320 3,356
  4.97
  6,252,949
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثشرق
  2,379 2,409
  4.02
  15,784,879
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شبندر
  17,749 17,790
  -0.39
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شپنا
  5,392 5,389
  -1.08
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شبریز
  33,219 33,000
  -2.22
  0
 • محصولات شیمیایی
  شپدیس
  23,171 23,299
  -2.58
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  پرداخت
  16,724 16,990
  2.49
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کسرام
  25,302 25,100
  1.06
  181,878
 • محصولات شیمیایی
  شیراز
  9,404 9,390
  -0.15
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کپشیر
  24,025 24,361
  0.01
  235,017
 • محصولات شیمیایی
  تاپیکو
  3,057 3,069
  -0.16
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شتران
  5,462 5,498
  0.22
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  ختور
  11,445 11,451
  5
  3,071,679
 • خودرو و ساخت قطعات
  ورنا
  1,443 1,435
  -0.62
  8,129,883
 • خودرو و ساخت قطعات
  خریخت
  1,643 1,647
  7.16
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خرینگ
  4,986 5,005
  1.11
  804,509
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  رکیش
  4,029 4,030
  1.56
  2,403,429
 • استخراج کانه های فلزی
  کروی
  8,023 8,040
  2.32
  3,936,852
 • مواد و محصولات دارویی
  دروز
  8,305 8,299
  1.23
  503,876
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولساپا
  2,184 2,206
  3.71
  27,760,677
 • خودرو و ساخت قطعات
  ختراک
  11,385 11,250
  -3.77
  1,625,500
 • سیمان، آهک و گچ
  ساربیل
  13,210 13,209
  1.33
  142,405
 • استخراج کانه های فلزی
  تاصیکو
  2,888 2,895
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثشاهد
  2,120 2,070
  -1.29
  11,699,913
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  وساخت
  13,010 13,010
  1.81
  1,576,672
 • ساخت محصولات فلزی
  فاما
  7,490 7,459
  -0.35
  236,718
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وصندوق
  3,983 3,913
  -0.76
  0
 • سرمایه گذاریها
  وبهمن
  4,455 4,489
  -1.3
  1,263,833
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غبشهر
  7,711 7,650
  -0.35
  1,658,887
 • سیمان، آهک و گچ
  سبهان
  18,888 18,995
  3.71
  69,827
 • سیمان، آهک و گچ
  سبجنو
  10,376 10,566
  0.41
  329,045
 • سیمان، آهک و گچ
  ساراب
  3,954 3,900
  -0.38
  2,193,135
 • سیمان، آهک و گچ
  سدور
  2,531 2,575
  4.04
  3,115,928
 • سیمان، آهک و گچ
  سدشت
  8,949 8,800
  -2.37
  115,109
 • سیمان، آهک و گچ
  سصفها
  37,628 37,628
  5
  119,336
 • سیمان، آهک و گچ
  سیلام
  8,089 8,065
  3.77
  417,196
 • فلزات اساسی
  فسپا
  10,994 11,199
  2.36
  312,743
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  سپ
  11,406 11,500
  1.01
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شسپا
  8,649 8,696
  0.89
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سفارس
  4,179 4,170
  -0.22
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سفانو
  14,638 14,800
  -1.8
  4,360,743
 • سیمان، آهک و گچ
  سفار
  31,667 33,196
  5
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کگاز
  22,320 22,522
  -3.62
  3,502,697
 • سیمان، آهک و گچ
  سقاین
  23,264 23,345
  5
  807,618
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثامان
  7,470 7,500
  2.28
  306,277
 • سیمان، آهک و گچ
  سغرب
  9,899 10,060
  4.64
  3,279,507
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشهد
  16,316 16,200
  -0.3
  498,534
 • مواد و محصولات دارویی
  شفا
  10,017 10,019
  3.17
  533,019
 • محصولات شیمیایی
  شفارس
  7,079 7,106
  4.99
  1,203,390
 • سیمان، آهک و گچ
  سهگمت
  7,973 7,900
  0.2
  468,122
 • قند و شکر
  قشکر
  17,396 17,341
  2.96
  885,932
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کهمدا
  7,970 7,920
  0.47
  1,262,190
 • لاستیک و پلاستیک
  پسهند
  8,236 8,300
  1.5
  828,369
 • محصولات شیمیایی
  شوینده
  11,575 11,700
  2.19
  893,637
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشاذر
  5,939 6,010
  5
  2,405,171
 • محصولات شیمیایی
  شسینا
  72,632 72,000
  1.29
  77,144
 • سیمان، آهک و گچ
  سهرمز
  7,558 7,500
  -1.2
  187,741
 • سیمان، آهک و گچ
  سشمال
  3,340 3,373
  2.43
  830,871
 • کاشی و سرامیک
  کساوه
  10,243 10,103
  -0.5
  1,481,034
 • خودرو و ساخت قطعات
  خساپا
  1,991 1,988
  -0.1
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کساپا
  6,350 6,439
  4.99
  2,315,226
 • سیمان، آهک و گچ
  سخزر
  5,727 5,832
  4.99
  1,413,566
 • سرمایه گذاریها
  وسکاب
  2,212 2,214
  0
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سکرما
  4,315 4,330
  0.96
  1,434,059
 • سیمان، آهک و گچ
  سخاش
  19,068 18,903
  -1.81
  65,963
 • سیمان، آهک و گچ
  سکرد
  2,472 2,500
  0
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غسالم
  30,950 31,671
  5
  63,024
 • سیمان، آهک و گچ
  سمازن
  3,702 3,730
  4.98
  1,199,213
 • زراعت و خدمات وابسته
  سیمرغ
  10,939 11,027
  1.08
  1,073,230
 • سرمایه گذاریها
  وصنعت
  3,167 3,164
  -1.43
  2,998,904
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  ونیرو
  2,301 2,290
  -1.97
  38,664,232
 • فلزات اساسی
  فسرب
  23,943 23,909
  -0.77
  801,301
 • سرمایه گذاریها
  وسپه
  3,505 3,531
  -0.37
  2,343,130
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشان
  19,254 19,475
  4.77
  511,938
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشصفا
  31,365 31,599
  -1.83
  167,332
 • فلزات اساسی
  فپنتا
  78,078 78,449
  0.31
  8,221
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لسرما
  7,719 7,730
  5
  299,826
 • سیمان، آهک و گچ
  سرود
  4,955 4,990
  2.21
  543,484
 • سرمایه گذاریها
  وساپا
  1,602 1,614
  -0.68
  18,924,646
 • سیمان، آهک و گچ
  سپاها
  2,161 2,183
  3.61
  1,916,297
 • سیمان، آهک و گچ
  سشرق
  2,161 2,158
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  شیران
  13,776 13,770
  -1.21
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سنیر
  20,607 20,900
  4.7
  154,961
 • سیمان، آهک و گچ
  سصوفی
  3,335 3,360
  1.24
  1,492,588
 • سیمان، آهک و گچ
  ستران
  13,125 13,070
  0.11
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  ساروم
  7,070 7,080
  3.42
  1,935,121
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بسویچ
  17,636 17,648
  -2.35
  621,835
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  سیستم
  8,467 8,310
  -1.95
  56,896
 • خودرو و ساخت قطعات
  خپویش
  51,736 53,810
  -0.01
  123,509
 • لاستیک و پلاستیک
  پتایر
  18,243 18,175
  -1.28
  584,752
 • استخراج سایر معادن
  کماسه
  17,696 17,968
  5
  988,786
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حتاید
  9,128 9,150
  -3.58
  2,398,792
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  وآذر
  11,493 11,653
  2.69
  977,027
 • استخراج زغال سنگ
  کطبس
  16,076 16,288
  1.51
  2,603,985
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  وتوس
  2,691 2,685
  1.67
  5,094,728
 • خدمات فنی و مهندسی
  رتکو
  23,217 23,347
  5
  3,566,219
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تکنو
  7,431 7,460
  5
  5,726,627
 • کاشی و سرامیک
  کترام
  8,292 8,389
  4.99
  2,116,205
 • سرمایه گذاریها
  وتوسم
  3,607 3,625
  0.81
  1,116,554
 • خودرو و ساخت قطعات
  خمحور
  9,351 9,439
  2.04
  138,108
 • مواد و محصولات دارویی
  دتماد
  23,579 23,724
  5
  1,505,593
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  تنوین
  3,652 3,680
  3.28
  0
 • فلزات اساسی
  وتوکا
  5,101 5,107
  0.2
  6,770,423
 • سرمایه گذاریها
  وتوصا
  4,387 4,367
  0.23
  625,898
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تایرا
  11,599 11,442
  -2.39
  901,664
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بترانس
  7,934 7,984
  5
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  وبشهر
  3,683 3,701
  0.76
  0
 • ماشین آلات و تجهیزات
  وتوشه
  7,386 7,349
  3.14
  1,151,506
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کرازی
  7,859 7,888
  0.47
  1,068,831
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولملت
  3,753 3,756
  4.97
  4,340,968
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وسینا
  2,152 2,160
  0.47
  2,120,662
 • لاستیک و پلاستیک
  پاسا
  7,596 7,719
  -1.83
  2,223,464
 • خودرو و ساخت قطعات
  خزامیا
  1,604 1,607
  -0.68
  17,129,329
 • زراعت و خدمات وابسته
  زپارس
  27,423 27,480
  1.98
  130,781
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  جنفت812
  1,350,526 1,276,800
  0
  0
 • فلزات اساسی
  جفلز812
  201,069 197,595
  0