مجوزهای کارگزاری

این شرکت دارای مجوزهای رسمی سازمان بورس اوراق بهادارتهران در زمینه های زیر می باشد:

1

معاملات قراردادهای مشتقه کالایی (قرارداد آتی سکه)

2

معاملات رینگ فرآورده های نفت و پتروشیمی

3

معاملات سلف موازی استاندارد فلزات

4

موافقت اصولی برگزاری دوره های آموزشی

5

معاملات رینگ کشاورزی

6

مشاور پذیرش در بورس کالا

7

معاملات اوراق بورس تهران

8

معاملات اوراق فرابورس ایران