در شرایط فعلی بورس چه اقدامی برای حفظ سرمایه و جبران زیان انجام دهیم؟

...

ادامه مطلب