به اندازه ای معامله کنید، که توان آن را دارید.

...

ادامه مطلب