"تملت" دستخوش نوسانات مثبت

پس از عرضه سهام "تملت" در بازار اول (تابلوی فرعی بورس) در تاریخ 14/12/1398، روند صعودی این نماد تا 20/5/1399 ادامه یافت و پس از آن تحرکات اصلاحی این سهم از محدوده 1300 تومان (نمودار تعدیل شده) آغاز شد به طوری که بیشترین نزول قیمتی را تجربه کرد و به محدوده قیمتی 320 تومان رسید.
 
در روزهای اخیر نوسانات مثبت در سهام "تملت" آغاز شده که ادامه این روند ممکن است ورود به محدوده‌های 540،650 و 770 تومان را در پی داشته باشد اما اگر روند قیمتی این سهم به نوسانات خود در مسیر اصلاحی ادامه دهد احتمال افت قیمت این نماد تا محدوده 300 تا 320 تومان نیز وجود دارد.