نتیجه نبرد "شفن" با محدوده مقامتی چه می شود؟

ریزش شدید در نمودار قیمتی شرکت پتروشیمی فن آوران از اوایل آبان ماه 97 آغاز شد و تا تاریخ 4/10/97 ادامه یافت و پس از آن مجددا نوسانات سهم در روند صعودی و به سمت فتح قله های بالاتر شکل گرفت.

تحرکات صعودی نماد "شفن" تا تاریخ 4/5/1399 ادامه موجب شد که قیمت این سهم به مرز 45 هزار تومان برسد و پس از آن روند اصلاحی آغاز شد.

قرار گرفتن سهم "شفن" درروند اصلاحی موجب شد که در بیشترین کاهش، ارزش این سهم به محدوده 22 هزار تومان برسد و پس از آن فاز اصلاحی این نماد در روندی خنثی ادامه یافت.

نگاهی به نمودارها نشان می‌دهد ؛ در روزهای اخیر تحرکات صعودی و حرکت این نماد به سمت مقاومت خود در محدوده 37 هزار تومان ادامه یافته بنابراین در صورتی که بتواند با شکست مصمم و معتبر از محدوده مقاومتی ذکر شده عبور کند، احتمال ورود آن به محدوده
قیمتی 45 و حتی 57 هزار تومان وجود دارد اما اگر موفق به شکست این محدوده مقاومتی نشود ممکن است روند اصلاحی این سهم تا محدوده‌های 26000و29300 هزار تومان ادامه یابد.