محصول اصلی سه شرکت فرابورسی و بورسی در بورس کالا پذیرش شد

بورس کالا با پذیرش محصول شرکت های فرابورسی کود شیمیایی اوره لردگان و سنگ آهن گهر زمین و شرکت بورسی کالسیمین در بازار اصلی موافقت کرد.

مدیریت پذیرش و بازاریابی شرکت بورس کالا با صدور اطلاعیه ای از پذیرش محصول اوره شرکت کود شیمیایی اوره لردگان ، کنسانتره سنگ آهن شرکت سنگ آهن گهر زمین و کنسانتره روی، تولید شرکت کالسیمین در بازار اصلی و طبق مصوبه 8 تیر خبر داد.

براساس این گزارش ، شرکت کود شیمیایی اوره لردگان (شلرد) با سرمایه 900 میلیارد تومانی در بازار پایه زرد فرابورس و شرکت سنگ آهن گهر زمین با سرمایه 2.5 هزار میلیارد تومانی در بازار دوم فرابورس حضور دارند .

سهام کالسیمین هم که دارای سرمایه اسمی 600 میلیارد تومانی است در بازار اصلی بورس تهران ، داد و ستد می شود .