افزایش 41 درصدی سود" حخزر"

شرکت کشتیرانی دریای خزر در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹، افزایش ۴۱ درصدی در سود هر سهم و سود خالص و افزایش ۵۸ درصدی در سود عملیاتی داشته است.
 شرکت کشتیرانی دریای خزر با سرمایه یک هزار و ۸۰ میلیارد ریال، صورت‌های مالی ۱۲ ماهه دوره مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹ را به صورت حسابرسی نشده منتشر کرد.

شرکت کشتیرانی دریای خزر در دوره یاد شده، مبلغ یک هزار و ۲۹۳ میلیارد و ۸۵۴ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ یک هزار و ۱۹۸ ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داد که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته از افزایش ۴۱ درصدی برخوردار است.

همچنین این شرکت سود ناخالص دوره یاد شده را با افزایش ۱۵ درصدی نسبت به دوره مشابه گذشته، یک هزار و ۱۴ میلیارد و ۳۲۲ میلیون ریال و سود عملیاتی را یک هزار و ۲۹ میلیارد و ۸۵۲ میلیون ریال اعلام کرده است.

یادآوری می‌شود "حخزر" در دوره ۱۲ ماهه سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸ (حسابرسی شده)، سود هر سهم را مبلغ ۸۴۷ ریال و سود خالص را ۹۱۴ میلیارد و ۹۷۰ میلیون ریال قید کرده است.

همچنین شرکت کشتیرانی دریای خزر در گزارش تلفیقی خود در دوره یک ساله منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹ سود هر سهم را با افزایش ۴۳ درصدی نسبت به سال گذشته مبلغ یک هزار و ۲۰۰ ریال و سود خالص یک هزار و ۲۹۶ میلیارد و ۱۷۷ میلیون ریال اعلام کرده است.