در مجمع عمومی به تصویب رسید؛ سود ۲۰۸۷ ریالی "زگلدشت"

مجمع عمومی شرکت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان تقسیم مبلغ ۲ هزار و ۸۷ ریال سود خالص هر سهم و ۲ هزار و ۵۰ ریال سود نقدی برای هر سهم این شرکت را در مجمع به تصویب رساند.

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹ در سه شنبه ۱۱ خرداد ماه ۱۴۰۰ برگزار شد. دستور جلسه مجمع عمومی سالیانه "زگلدشت" برای دوره مالی ذکر شده به شرح زیر بوده است:

استماع گزارش هیئت‌ مدیره و بازرس قانونی، تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹، انتخاب حسابرس و بازرس قانونی، انتخاب روزنامة کثیرالانتشار، انتخاب اعضای هیئت‌مدیره، تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره و تعیین پاداش هیئت مدیره.

براساس گزارش منتشر شده در خصوص این جلسه، خلاصه تصمیمات مجمع عمومی شرکت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان عبارت است از:

  • سود نقدی به ازای هر سهم به مبلغ ۲ هزار و ۵۰ ریال و سود خالص به ازای هر سهم ۲ هزار و ۸۷ ریال تصویب شد.
  • سود خالص ۴۱۷ میلیارد و ۴۵۱ میلیون ریال و سود انباشته پایان دوره با لحاظ کردن مصوبات مجمع، ۴۵ میلیارد و ۷۵۰ میلیون ریال اعلام شد.
  • روزنامه‌ "اطلاعات" به عنوان روزنامه‌های کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد