تمدن، پیشنهاد افزایش سرمایه ۱۷۳ درصدی داد

تامین سرمایه تمدن که در صف عرضه اولیه ۱۵ درصدی سهام ایستاده از برنامه افزایش سرمایه ۱۷۳ درصدی از محل سود انباشته خبر داد .

تامین سرمایه تمدن که با درج نماد در صف عرضه اولیه 15 درصدی سهام ایستاده تا به عنوان ششمین شرکت از این صنعت به بورس وارد شود از برنامه افزایش سرمایه 173 درصدی از یک محل خبر داد.

براین اساس، "تمدن" در نظر دارد سرمایه فعلی را از 550 میلیارد تومان به 1.5 هزار میلیارد تومان برساند. تامین مالی این شرکت درصورت موافقت سازمان بورس از محل سود انباشته اعمال و صرف بهبود نسبت های کفایت سرمایه، ضرورت ایجاد ظرفیت لازم برای پذیرش سمت تعهد پذیره نویسی و بازارگردانی اوراق بدهی و اوراق سرمایه ای خواهد شد.