نیرو محرکه سهام کماسه را فروخت

شرکت ماشین سازی نیرو محرکه اعلام نمود تعداد ٣٠٠ هزار سهم شرکت تامین ماسه ریخته گری با نماد کماسه با قیمت هر سهمی ٣۵١٠ ریال به فروش رسیده که ارزش کل این فروش ١٠۵٣٠میلیون ریال میباشد.زیان شناسایی شده از این فروش به صورت ناخالص مبلغ ٢٧،٩٧٠ میلیون ریال است.

شرکت ماشین سازی نیرو محرکه اعلام نمود تعداد 300 هزار سهم شرکت تامین ماسه ریخته گری با نماد کماسه با قیمت هر سهمی 3510 ریال به فروش رسیده که ارزش کل این فروش 10530میلیون ریال میباشد.زیان شناسایی شده از این فروش به صورت ناخالص مبلغ 27،970 میلیون ریال است.