ثبت شرکت سرمایه گذاری استان قزوین نزد سازمان بورس

شرکت سرمایه گذاری استان قزوین، به عنوان شرکت سهامی عام، نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت شد.

شرکت سرمایه گذاری استان قزوین در راستای اجرای ماده ۷ آیین نامه اجرایی آزادسازی سهام عدالت مصوبه مردادماه ۹۹ شورای عالی بورس و اوراق بهادار و مصوبه مرداد ماه ۹۹ هیات مدیره سازمان بورس در خصوص پذیرش شرکت های سرمایه گذاری استانی و با توجه به اخذ پذیرش آن شرکت از بازار دوم بورس تهران مورخ شهریور ماه ۹۹ به عنوان شرکت سهامی عام ثبت شده نزد سازمان بورس درج شد.

شرکت سرمایه گذاری استان قزوین قبلا در تاریخ ۵ اسفند ماه ۹۹ با شماره ۱۱۸۰۹ به عنوان نهاد مالی شرکت سرمایه گذاری به ثبت رسیده است .

بر این اساس، طبق بند "ب" ماده ۳۶ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور که اشاره دارد" معاملات اوراق بهادار ثبت شده در سازمان فقط در بورس ها و بازارهای خارج از بورس دارای مجوز و با رعایت مقررات معاملاتی هر یک از آن ها حسب مورد امکان پذیر بوده و معاملات اوراق بهادار مذکور بدون رعایت ترتیبات فوق فاقد اعتبار است. باید معاملات اوراق بهادار آن شرکت در یکی از بازارهای بورس و فرابورس صورت گیرد .

همچنین بر اساس بند "ت" همان قانون که اعلام می دارد سوابق معاملات اوراق بهادار و معامله کنندگان آنها باید به گونه ای ثبت و نگهداری شود که قابلیت بازسازی معاملات را داشته باشد و با عنایت به این که یکی از شرایط درج بعد از ثبت شرکت نزد سازمان سپرده نمودن سهام شرکت نزد شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجود است. بنابراین شرکت باید نسبت به دریافت امضای دیجیتال و سپرده کردن سهام خود نزد شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسوه وجوه اقدام کند.

خاطرنشان می سازد از تاریخ مذکور آن شرکت مشمول مقررات آیین نامه ها و استورالعمل ها و بخشنامه های مصوب این سازمان است و رعایت کلیه ضوابط بر عهده هیات مدیره آن شرکت است.