فولاد مبارکه اصفهان صاحب معدن سنگ آهن شد

معدن سنگ آهن شیطور در استان یزد وابسته به ایمیدرو، با ذخیره فعلی ۴۰ میلیون تن سنگ آهن به فولاد مبارکه اصفهان واگذار شد.

به گزارش ایمیدرو، معدن سنگ آهن شیطور در استان یزد وابسته به ایمیدرو با ذخیره فعلی ۴۰ میلیون تن سنگ آهنبه فولاد مبارکه اصفهان واگذار شد.با این واگذاری شرکت فولاد مبارکه رسما صاحب معدن شد.