فرابورس خبر داد: پذیرش شرکت گسترش صنایع روی ایرانیان در بازاردوم

 شرکت فرابورس ایران با صدور اطلاعیه ای از پذیرش شرکت گسترش صنایع روی ایرانیان خبر داد.
به گزارش روابط عمومی کارگزاری نمادشاهدان، شرکت گسترش صنایع روی ایرانیان بعنوان دویست و سی امین نمادمعاملاتی ( صدو و سی و هشتمین شرکت در بازار دوم) از تاریخ 9/10/99 در فهرست نرخ های فرابورس ایران درج شد.