کگهر در مسیر بازگشت از اصلاح

شرکت سنگ آهن گهر زمین با تعداد کل سهام 12.3 میلیارد و تعداد سهام قابل عرضه 615 میلیون در تاریخ 26/8/97 در بازار دوم فرابورس عرضه اولیه شد.

این سهم از تاریخ 28/11/97 یک رالی صعودی را در پیش گرفت که این روند در تاریخ 4/5/99 متوقف شد و در فاز اصلاحی میان مدت قرار گرفت.

روند نزولی "کگهر" تا تاریخ 20/8/99 ادامه داشت اما با توجه به تحرکات مثبت  این سهم در روزهای گذشته و شکست محدوده مقاومتی 5000 تا 5170 تومان می‌توان انتظار ادامه رشد قیمت تا سطوح مقاومتی 5500 تا 5700 تومان را نیز داشت.

در صورت ادامه روند صعودی، قیمت این سهم به سطوح 6900 و 7500 تومان نیز دست خواهد یافت اما انتظار اصلاحات قیمتی برای این نماد تا سطوح 4800 و 4550 نیز وجود دارد که در صورت ادامه این روند ممکن است این سهم سطوح قیمتی 4340 تا 4200 را نیز تجربه کند.