افزایش ۳۴۹ درصدی ارزش بازار در اردیبهشت ۹۹

ارزش بازار در پایان اردیبهشت ماه ۹۹ در مقایسه با ماه مشابه سال قبل به میزان ۲۸۷۷۶۹۱۵ میلیارد ریال برابر با ۳۴۹ درصد افزایش یافت و از ۸۲۴۱۶۱۸ میلیارد ریال به ۳۷۰۱۸۵۳۳ میلیارد ریال رسید.

 براساس گزارش منتشر شده، طی ۲۳ روز کاری اردیبهشت ماه ۹۹، ارزش معاملات در مقایسه با پایان فروردین ۹۸، معادل ۱۴۵ درصد افزایش یافت و از ۱۰۱۸۵۱۹ میلیارد ریال به ۲۴۹۳۸۶۳ میلیارد ریال رسید؛ همچنین حجم سهام معامله شده از ۱۲۰۸۰۵ میلیون سهم به ۲۱۴۲۲۴ میلیون سهم معادل ۷۷ درصد افزایش یافت.

 براساس این گزارش، از ابتدای سال ۹۹ تاکنون، متوسط روزانه حجم و ارزش معاملات بازارسهام (اول و دوم) به ترتیب برابر با ۳۲۷۰۷۵ میلیون سهم و ۳۳۹۵۶۶۶ میلیارد ریال بوده است.

در اردیبهشت ماه ۹۹، دفعات معاملات سهام برابر با ۵۳ درصد در مقایسه با پایان فروردین ۹۸ افزایش یافت و از ۱۹۶۶۹۴۶۰ هزار دفعه به ۳۰۱۴۳۳۶۱ هزار دفعه بالغ شد.

ارزش بازار در پایان اردیبهشت ماه ۹۹ در مقایسه با ماه مشابه سال قبل به میزان ۲۸۷۷۶۹۱۵ میلیارد ریال برابر با ۳۴۹ درصد افزایش یافت و از ۸۲۴۱۶۱۸ میلیارد ریال به ۳۷۰۱۸۵۳۳ میلیارد ریال رسید.

درصد گردش معاملات از ابتدای سال تا پایان اردیبهشت ماه ۹۹، به رقم ۱۵ رسید که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل، ۱۱۷ درصد افزایش داشته است.

میزان بازده کل بورس از ابتدای سال تا کنون ۹۱ درصد بوده است. نسبت قیمت به درآمد ۱۲ ماه گذشته، به رقم  ۰۲ . ۲۰ رسید.