تامین مالی ۳۰۰ میلیون ریالی عمان از طریق انتشار صکوک اجاره

نهادناظر بورس عمان(CMA) مجوز تامین مالی ۳۰۰ میلیون ریالی این کشور را از طریق عرضه خصوصی صکوک اجاره صادر کرد.

 به نقل از روابط عمومی شرکت مدیریت داراریی مرکزی بازار سرمایه، نهادناظر بورس عمان برنامه انتشار دو مرحله ای صکوک اجاره توسط "شرکت واسط مالی صکوک دولتی عمان" را مجموعاً به مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال عمان تایید کرد.

در مرحله اول تامین مالی تحت این برنامه ۱۰۰ میلیون ریال صکوک اجاره ۵ ساله و در مرحله دوم ۲۰۰ میلیون ریال صکوک اجاره ۷ ساله به صورت عرضه خصوصی منتشر خواهد شد.