اندیکاتور TRIX

TIRX یک اندیکاتور جنبشی است که درصد تغییر یک میانگین متحرک نمایی گرفته شده از قیمت بسته شدن بازار را نشان می دهد . این اندیکاتور به این منظور ساخته شده است که شما را از روندهایی مطلع سازد که کمتر یا برابر با تعداد دوره ایی است که برایش تعیین میکنید . تفسیر : اندیکاتور TRIX حول محور صفر نوسان می کند . هموار سازی نمایی آن به گونه ایی طراحی شد ه است که تحرک های ناچیز را حذف کند . معامله باید با تغییر جهت اندیکاتور انجام شود ( هرگاه بالای صفر رفت ،خرید و هرگاه پایین صفر آمد ، فروش ) شاید مایل باشید که یک میانگین متحرک از TIRX روی این اندیکاتور بندازیم و انگاه زمانی که TIRX از خط میانگینش بالا رفت خرید ، و زمانی که پایین امد فروش ، انجام دهید . (نکته مهم : تقاطع TIRX با میانگین متحرک خودش در بازار هایی که بدون روند هستند ، سیگنال های نادرست می دهد . از این اندیکاتور میتوانید برای پیداکردن همگرایی و واگرایی هم استفاده کنید .