کارمزد

هزینه خدمتی که به وسیله مشاور سرمایه گذاری یا کارگزار در عوض ارائه مشاوره سرمایه گذاری یا مدیریت خرید یا فروش اوراق بهادار دریافت می‌گردد، کارمزد گفته می‌شود.

در این میان کارگزاران بیشتر سود خودشان را از دریافت کارمزد یا کمیسیون برای معاملات مشتری به دست می‌آورند.

لازم به ذکر است که مقدار کارمزد خریدوفروش سهام در تمامی کارگزاری‌ها یکسان است، اما کارمـزد سایر خدمات می‌تواند در کارگزاری‌ها و شرکت‌های مشاوره‌ای مختلف، متفاوت باشد.