انتشار سهام

شركت ها اغلب انتشار سهام خود را براي جلب سرمايه گذاران آگهي مي كنند . قيمتي كه سهامدار براي تحصيل سهام مي پردازد قيمت انتشار ناميده مي شود . در اغلب موارد قيمت انتشار سهام به مراتب بيشتر از ارزش اسمي آن است . زيرا ارزش اسمي عمدتاً بسيار پايين است . تلفيقي از عوامل بازار ، مركب از مقايسه سوابق سودهاي سالانه شركت ، وضعيت مالي ، چشم اندازه هاي آتي براي موفقيت و شرايط عمومي تجارت و… قيمت انتشار را تعيين مي كند