استهلاک مالی

استهلاک ساختار منافع مرتبط با بازپرداخت بدهی های مالی از طریق یک سری از پرداخت های دوره ای میباشد. هر پرداخت تعلق میگیرد به مقدار منافع پرداخت نشده بدهی و بخشی از مقدار اصلی بازپرداخت ها. پرداخت ها در طول دوره از استقراض(وام) در مقدار مساوی انجام می شوند.

استهلاک را میتوان با استفاده از این فرمول محاسبه کرد:

که در آن A — پرداخت دوره ای، PV — اندازه وام، r — قیمت وام (نرخ بهره وام), n — مدت وام.