تحلیل تکنیکال ورنا

متد استفاده شده:الگوی AB=CD و بسط فیبوناچی تایم فریم:هفتگی مقیاس:لگاریتم مطابق نمودار به نظر می رسدسهم در حال تکمیل الگوی AB=CD میباشد، هم اکنون سهم در قیمت 1412 ریالی در حال معامله است. نقطه هدف سطح اصلاحی 61.8 درصد CD می باشد. بنابراین متصور شدن هدف میان مدت 1623 ریالی واقع بینانه خواهد بود. شایان ذکر است که نتیجه گیری فوق منوط به ثابت ماندن شرایط بازار و وارنشدن تغییر ناگهانی در شرایط بنیادی شرکت می باشد.