شرکت کارگزاری نماد شاهدان

شماره حساب ها و شبای بانک ها

بانک سامان

 • شعبه : سی تیر
 • کد شعبه: 849
 • نوع حساب: اوراق
 • شماره حساب: 8494018503831
 • IR 75 0560 0849 0400 1850 383001

بانک ملت

 • شعبه : سی تیر
 • کد شعبه: 849
 • نوع حساب: اوراق
 • شماره حساب: 5260229215
 • IR 26 0120 0000 0000 52602 29215

بانک ملی

 • شعبه : سی تیر
 • کد شعبه: 849
 • نوع حساب: اوراق
 • شماره حساب: 0110113924003
 • IR 07 0170 0000 0011 0113 924003