شرکت کارگزاری نماد شاهدان

شماره حساب ها و شبای بانک ها

بانک شهر

 • شعبه : آزادی یادگار
 • کد شعبه: 218
 • نوع حساب: جاری اوراق
 • شماره حساب: 1001000090729
 • IR980610000001001000090729

بانک ملی

 • شعبه : سی تیر
 • کد شعبه: 849
 • نوع حساب: اوراق
 • شماره حساب: 0110113924003
 • IR 07 0170 0000 0011 0113 924003

بانک : شهر

 • شعبه : آزادی یادگار
 • کد شعبه: 218
 • شماره حساب: ۱۰۰۱۰۰۰۱۴۵۵۵۷
 • IR۵۹۰۶۱۰۰۰۰۰۰۱۰۰۱۰۰۰۱۴۵۵۵۷

بانک : ملی

 • شعبه : بورس اوراق بهادار
 • کد شعبه: 695
 • نوع حساب: سپرده کوتاه مدت
 • شماره حساب: 0219711846007