شرکت کارگزاری نماد شاهدان

شماره حساب ها و شبای بانک ها

بانک ملی

  • شعبه : سی تیر
  • کد شعبه: 849
  • نوع حساب: اوراق
  • شماره حساب: 0110113924003
  • IR 07 0170 0000 0011 0113 924003

بانک پاسارگاد

  • شعبه : بورس اوراق بهادار تهران
  • کد شعبه: 418
  • نوع حساب: جاری اوراق
  • شماره حساب: 415110144011721
  • IR590570041511014401172001